Projekti EKSRP

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

 

POVZETEK

Namen projekta OKOLIŠKE DOBROTE – KORAK K LAŽJI DOSTOPNOSTI IN VEČJI PREPOZNAVNOSTI SLOVENSKIH PROIZVODOV je sodelovanje lokalnih kmetijskih gospodarstev in posrednika KZ Agraria Koper s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Projekt bo pripomogel k medsebojnemu horizontalnemu in vertikalnemu povezovanju kmetijskih pridelovalcev in sodelovanju z ostalimi členi kratkih živilskih verig. Namen projekta je tudi zagotoviti, da se bodo lokalno pridelani kmetijski proizvodi prodali in porabili na lokalnem nivoju, kar proizvodom omogoča ohranitev nekaterih bistvenih značilnosti, kot je na primer svežina.

 

CILJI

Projekt bo po sistemu kratkih dobavnih verig pripomogel k oskrbi Kopra s širšo okolico z lokalno pridelanimi kmetijskimi proizvodi. Glavni cilji projekta so:

  1. a) povečati dostopnost in količino lokalno pridelane hrane,
  2. b) okrepiti koncept kratkih dobavnih verig in lokalnega trga,
  3. c) dvigniti pomen, prepoznavnost in ugled lokalno pridelane hrane.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Projekt bo prispeval k napredku na področju razvoja lokalnega trga in razumevanja koncepta le-tega.  Pričakovani rezultati so:

  • promocija lokalno pridelane hrane,
  • dvig prepoznavnosti lokalnih pridelovalcev in njihovih proizvodov,
  • povečanje ozaveščenosti mladih na področju zdrave prehrane,
  • povečanje prodaja kakovostnih proizvodov,
  • povečanje obsega potrošnje lokalnih proizvodov.

 

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

PRP

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

NAZIV AKTIVNOSTI

»USTANAVLJANJE SKUPINE PROIZVAJALCEV KZ AGRARIA KOPER«

 JAVNI RAZPIS

  1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019

 

OPIS AKTIVNOSTI

Projekt je namenjen podpori ustanovitve skupine proizvajalcev Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o., ki združuje proizvajalce sadja in zelenjave iz Slovenske Istre. Namen projekta je pričetek polnega funkcioniranja skupine proizvajalcev s cilji povečevanja števila članov in njihove tržne proizvodnje, skupnega nastopa na trgu in nudenja podpore članom. Sredstva bodo uporabljena za namen lažje vzpostavitve delovanja skupine proizvajalcev v prvih petih letih delovanja..

Skupina proizvajalcev Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o. je ustanovljena z namenom koncentracije ponudbe in dajanja na trg pridelkov, ki jih pridelajo člani, vključno z neposrednim trženjem ter cilji:

– načrtovanje pridelave in prilagajanje ponudbe povpraševanju, zlasti glede kakovosti in količine;

– optimizacija proizvodnih stroškov in donosnosti naložb zaradi uporabe okoljskih standardov ter stabilizacija cen pridelave;

– raziskovanje in oblikovanje pobud na področju trajnostnih načinov pridelave, inovativnih praks, gospodarske konkurenčnosti in tržnih trendov;

– spodbujanje uporabe okolju prijaznih postopkov pridelave;

– spodbujanje uporabe pridelovalnih standardov, izboljšanja kakovosti pridelka in razvijanje proizvodov z zaščiteno geografsko označbo ali proizvodov iz nacionalnih shem kakovosti ter

zagotavljanje ustrezne tehnične pomoči članom;

– ravnanje s stranskimi proizvodi in odpadki, zlasti za varovanje kakovosti vode, tal in krajine, ter ohranjanje ali spodbujanje biotske raznovrstnosti;

– prispevanje k trajnostni rabi naravnih virov in blaženju podnebnih sprememb;

– oblikovanje pobud na področju promocije in trženja.

 

Rezultat aktivnosti je vzpostavljena in delujoča skupina proizvajalcev.

 

POVEZAVE

 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

»Rastlinjaki Purissima 2019« 

JAVNI RAZPIS

  1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019

 

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Rastlinjaki Purissima 2019« bo postavljen nov rastlinjak površine 1.215 m2, nabavljena oprema za nov rastlinjak in obstoječi rastlinjak, zbiralnik za kapnico in manjši nasad fig. Oprema za rastlinjake bo obsegala opremo za zračenje, ogrevanje, gojenje in namakanje. Naložba bo sofinacirana s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je posodobiti proizvodne zmogljivosti in izboljšati produktivnost v zadrugi KZ Agraria Koper, z.o.o. in preko tega izboljšati poslovne rezultate zadruge. Namen naložbe je izboljšanje pogojev pridelave v zaščitenih prostorih in s tem prilagajanje pridelave na podnebne spremembe.

Rezultati aktivnosti so: nov rastlinjak, nova oprema za rastlinjake, zbiralnik za kapnico in nasad fig.

 

POVEZAVE

 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Naziv operacije: VZPOSTAVITEV RAZVOJNEGA IN UČNEGA CENTRA SLOVENSKE ISTRE
Akronim operacije: VRT PURISSIMA

Partnerji projekta:
KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, z.o.o., Koper
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
LIVE GREEN – CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, z.o.o.
KULTURNO DRUŠTVO SLOGA SV. PETER

Namen projekta:
Namen operacije je izkoristiti endogene in gastronomske potenciale zaledja slovenske Istre ter to razvijati v skladnem odnosu med turizmom, okoljem in potrebami družbe z vzpostavitvijo razvojnega in učnega kmetijskega centra slovenske Istre. Kot demonstracijski center bo razvijal in promoviral inovativnost ter dobre prakse, spodbujal trajnostno kmetijstvo, nastajanje novih zelenih delovnih mest in vključevanje kmetijstva v turizem.

Cilji operacije:
Cilji operacije so: vzpostaviti učilnico v naravi kot podporno učno in podjetno okolje za mlade, pridelovalce, vrtičkarje, širšo javnost in druge obiskovalce, medgeneracijsko učenje, popularizacijo naravne in kulturne dediščine Istre na področju prehrane; Razviti nove programe doživetij za obiskovalce in turiste; Spodbuditi diverzifikacijo kmetijske dejavnosti in inovativnost v kmetijstvu, vključevanje sredozemske vrste laškega smilja v ekološko pridelavo kot novo poslovno priložnost za kmetije, mlade podjetnike; s programom izobraževanja in osveščanja okrepiti konkurenčnost kmetijstva v slovenski Istri, osveščenost in znanje prebivalstva, odnos do okolja in kulturne krajine Istre in samooskrbe. Cilj projekta je ustvariti 1 novo delovno mesto v vrtu Purissima

Pričakovani rezultati operacije:
o Vzpostavljen učni vrt, urejene demonstracijske gredice, izgrajene potke, učna poti na Purissimi, postavljeni 102 info tabli
o Zastavljena komunikacijska strategija in izvedena promocija istrske gastronomije skozi odprto kuhinjo, večer istrskih dobrot, predstavitev Razvojnega kmetijskega centra slovenske Istre na dogodkih
o Izveden Dan odprtih vrat, 2 delavnici za širšo javnost na temo dela v vrtu pomladi in konec poletja, 5 delavnic Učnega vrta za otroke in mladino, vodeni ogledi
o Dvig poznavanja pristnih istrskih običajev in ohranjanja kulturne dediščine zaledja
o Prenos dobrih praks in znanj na pridelovalce in potencialne ponudnike z organizacijo predavanj, zelenjadarskega posveta, izdelavo priročnika za standardizacijo kakovosti in avtohtonosti, izgradnja tržnih znanj ponudnikov
o Aktualne novice in koristni nasveti skozi objave na socialnih omrežjih, spletu, idejne zasnove 5ih promocijskih dogodkov na plakatih
o Vzpostavljen učni vrt, demonstracijske gredice, učna pot na Purissimi
o Vzpostavljeno demonstracijsko polje laškega smilja za obiskovalce: pripravljeno in posajeno 500 m2 zemljišča na Purissimi
o Izdelan Tehnološki list za gojenje laškega smilja
o Študija proučitve vpliva gojenja smilja na okolje in biotsko raznovrstnost
o Izdelani 3 različni poskusi razmnoževanja smilja: s semeni; s tkivnimi kulturami v laboratoriju; s potaknjenci;
o Pripravljen protokol in optimalna tehnologija razmnoževanja sadilnega materiala;
o Razpoložljiv sadilni material za zainteresirane skupine
o Izdelano in tiskano informativno gradivo: Spoznajmo laški smilj: značilnosti, uporaba in zdravilne učinkovine; tiskano gradivo Tehnološki list za gojenje laškega smilja;
o Pripravljene in izvedene delavnice Spoznajmo laški smilj in smernice gojenje;
o Pripravljena in izvedena delavnica: Ustanovitev blagovne znamke in trženje
o Izvedene demonstracije pridobivanja sadilnega materiala smilja
o Priprava delavnic in doživetij, vodenih ogledov, specializirana predavanja v vrtu Purissima
o Izdelana predstavitvena brošura o vrtu Purissima in recepti istrske gastronomije
o Izveden natečaj za spodbujanje podjetništva in inovativnosti v kmetijstvu in turizu »Naj agro ideja!«
o Izdelana predstavitvena brošura o vrtu Purissima in recepti istrske gastronomije
o Izveden likovni, literarni in fotografski natečaj med šolami v zaledju na območju LAS
o Predstavitev istrskih običajev na delavnicah in vodenih ogledih

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja
PRP

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

NAZIV AKTIVNOSTI: »Naložba v opremo hladilnice«

JAVNI RAZPIS: 8. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

V okviru aktivnosti »Naložba v opremo hladilnice« je v zadrugi KZ Agraria Koper, z.o.o. potekala naložba v nakup nove opreme za hladilnice, ki so potrebne za skladiščenje sadja in zelenjave. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je posodobiti proizvodne zmogljivosti in izboljšati produktivnost v zadrugi KZ Agraria Koper, z.o.o. in preko tega izboljšati poslovne rezultate zadruge. Namen naložbe je izboljšanje pogojev skladiščenja, zmanjšanje odpada pri skladiščeni hrani in uvedba učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije hlajenja skladiščnih prostorov.

Rezultati aktivnosti so: sodobna in energetsko varčna hladilna oprema skladiščnih prostorov.

Povezave do spletnih strani:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
PRP

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

NAZIV AKTIVNOSTI: »Ureditev namakalnega sistema in vodnih zbiralnikov Purissima«

JAVNI RAZPIS: 2. javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

V okviru aktivnosti »Ureditev namakalnega sistema in vodnih zbiralnikov Purissima« je v zadrugi KZ Agraria Koper, z.o.o. potekala naložba v postavitev namakalnega sistema in ureditev vodnih zbiralnikov Purissima. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je vzpostaviti namakalni sistem za namakanje kmetijskih površin v okviru kompleksa Purissima. Cilj naložbe je tudi čiščenje in ureditev vodnih zbiralnikov. Namen naložbe je izboljšanje pogojev gojenja sadja in zelenjave.

Rezultati aktivnosti so: nov namaklani sistem in urejena vodna zbiralnika.

 

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja
PRP

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

NAZIV AKTIVNOSTI: »AGRARIA SKOZI KM 0«

JAVNI RAZPIS: 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Namen projekta »AGRARIA SKOZI KM 0« je vzpostavitev in izvedba sodelovanja lokalnih proizvajalcev sadja in zelenjave in posrednika KZ Agraria Koper, ki izvaja odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu. Projekt bo pripomogel k medsebojnemu horizontalnemu in vertikalnemu povezovanju kmetijskih pridelovalcev in sodelovanju z ostalimi členi kratkih živilskih verig.

Splošni cilji projekta so:
Cilj 1: Vzpostaviti lokalni trg in kratko verigo prodaje istrske zelenjave in sadja
Cilj 2: Pozicionirati istrsko sadje in zelenjavo pri lokalnih potrošnikih pred tovrstne proizvode tujega porekla
Cilj 3: Javnosti prikazati prednosti lokalnega trga kmetijskih proizvodov
Cilj 4: Ustvariti zaupanje v slovenske kmetijske pridelovalce
Cilj 5: Dvigniti konkurenčnost in ekonomsko uspešnost kmetijskih pridelovalcev

Rezultati aktivnosti so: odkup in prodaja lokalno pridelanega sadja in zelenjave, novo delovno mesto in promocija lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig.

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja
PRP