Projekti EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA, kjer KZ Agraria sodeluje

 

NAZIV AKTIVNOSTI

»Rastlinjaki Purissima 2019«

 JAVNI RAZPIS

  1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019

 

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Rastlinjaki Purissima 2019« bo postavljen nov rastlinjak površine 1.215 m2, nabavljena oprema za nov rastlinjak in obstoječi rastlinjak, zbiralnik za kapnico in manjši nasad fig. Oprema za rastlinjake bo obsegala opremo za zračenje, ogrevanje, gojenje in namakanje. Naložba bo sofinacirana s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je posodobiti proizvodne zmogljivosti in izboljšati produktivnost v zadrugi KZ Agraria Koper, z.o.o. in preko tega izboljšati poslovne rezultate zadruge. Namen naložbe je izboljšanje pogojev pridelave v zaščitenih prostorih in s tem prilagajanje pridelave na podnebne spremembe.

Rezultati aktivnosti so: nov rastlinjak, nova oprema za rastlinjake, zbiralnik za kapnico in nasad fig.

 

POVEZAVE

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAZIV AKTIVNOSTI

»USTANAVLJANJE SKUPINE PROIZVAJALCEV KZ AGRARIA KOPER« 

JAVNI RAZPIS

  1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019

 

OPIS AKTIVNOSTI

Projekt je namenjen podpori ustanovitve skupine proizvajalcev Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o., ki združuje proizvajalce sadja in zelenjave iz Slovenske Istre. Namen projekta je pričetek polnega funkcioniranja skupine proizvajalcev s cilji povečevanja števila članov in njihove tržne proizvodnje, skupnega nastopa na trgu in nudenja podpore članom. Sredstva bodo uporabljena za namen lažje vzpostavitve delovanja skupine proizvajalcev v prvih petih letih delovanja..

Skupina proizvajalcev Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o. je ustanovljena z namenom koncentracije ponudbe in dajanja na trg pridelkov, ki jih pridelajo člani, vključno z neposrednim trženjem ter cilji:

– načrtovanje pridelave in prilagajanje ponudbe povpraševanju, zlasti glede kakovosti in količine;

– optimizacija proizvodnih stroškov in donosnosti naložb zaradi uporabe okoljskih standardov ter stabilizacija cen pridelave;

– raziskovanje in oblikovanje pobud na področju trajnostnih načinov pridelave, inovativnih praks, gospodarske konkurenčnosti in tržnih trendov;

– spodbujanje uporabe okolju prijaznih postopkov pridelave;

– spodbujanje uporabe pridelovalnih standardov, izboljšanja kakovosti pridelka in razvijanje proizvodov z zaščiteno geografsko označbo ali proizvodov iz nacionalnih shem kakovosti ter

zagotavljanje ustrezne tehnične pomoči članom;

– ravnanje s stranskimi proizvodi in odpadki, zlasti za varovanje kakovosti vode, tal in krajine, ter ohranjanje ali spodbujanje biotske raznovrstnosti;

– prispevanje k trajnostni rabi naravnih virov in blaženju podnebnih sprememb;

– oblikovanje pobud na področju promocije in trženja.

 

Rezultat aktivnosti je vzpostavljena in delujoča skupina proizvajalcev.

 

POVEZAVE

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

 

 

Več o projektih Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kjer KZ Agraria sodeluje najdete tukaj!